Str. Primariei , nr. 121, Spinuș

0040 259 328 716

primariaspinus@yahoo.com

Asistență socială

Ajutorul de încălzire

2. ACTE NECESARE

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza următoarelor documente:

1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere

2. Documente de identitate titular şi membrii (cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori, permise de şedere temporară, documente de identitate, premise de şedere pe termen lung, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă) ale tuturor persoanelor care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresa, sunt înscrise in cartea de imobil şi sunt luate în calcul la cheltuielile comune);

3. Copie factură gaze naturale sau energie electrica (pe care să fie înscrise codul abonatului si codul punctului de consum. Dacă pe factura apare înscrisă altă persoană decât abonatul, calitatea de persoană îndreptăţită se probează cu contractul de inchiriere, imputernicre, concesiune, comodat, etc);

4. Adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari/Locatari din care să rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului şi care figurează la cotele de întreţinere; codul asociatiei; adresa de e-mail a asociatiei (potrivit Art 19 (6) din OUG 70/2003 "În termenul prevăzut la alin. (5) (5 zile) primarii vor transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât şi în format electronic." să fie specificată, atât adresa de corespondenţă electronică (email) cat şi cea poştală);

5. Acte privind veniturile realizate de toţi membrii familiei sau de toate persoanele care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresa, sunt înscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, dupa caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii, în copie ( adeverinte de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu, adeverinte de la administratiile financiare pentru veniturile din activitati independente, din cedarea folsintei bunurilor, din investitii, din premii si jocuri de noroc, mandate postale/extrase de cont/decizii pentru indemnizatii de somaj, handicap, pensii, alocatii, etc) .

a. pentru elevi/studenţi vor fi depuse adeverinţe de la unităţile de învăţământ care să cuprindă şi precizarea bursier sau nebursier, tipul bursei (socială, de merit...) şi cuantumul acesteia.
b. - in situaţia persoanelor singure/familiilor care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin , sursele de venit din care îşi plătesc utilităţile si cuantumul acestora va fi inscris la puctul 79 din cerere la capitolul “Alte venituri” cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform
legii penale.
c. pentru cetatenii straini, asa cum sunt definiti la art. 2, lit. a din O.U.G. nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România, republicata se va depune dovada mijloacelor de intreţinere care au stat la baza obţinerii permisului de şedere în România.Sunt e xceptati studentii bursieri ai statului roman si studentii straini de origine romana.

6. Acte privind regimul juridic al locuinţei
- Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de incălzire şi sunt beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o copie a contractului de închiriere inregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Cluj P-ţa Avram Iancu, nr. 19. Contractele de comodat nu se inregistreaza la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Cluj;
- Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi nu sunt proprietarii imobilului sau beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o împuternicire in formă legalizată din partea proprietarului.

7. Dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute :
- Solicitantii care au reşedinţă în com Floresti şi domiciliul în altă localitate vor depune:

i. adeverinta, de la direcţiile de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu, privind cladirile, terenurile si mijloacele de transport* aflate in proprietate, pentru fiecare persoana cuprinsa in cerere;
ii. adeverinta de la Registrul Agricol al primariei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate in proprietatea persoanele cuprinse in cerere
iii. solicitantii care au resedinta in municipiul Cluj Napoca trebuie in mod obligatoriu sa detina pe actele de identitate viza de flotanta valabila pe durata acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

Pentru mijloacele de transport detinute de persoanele cuprinse in cerere se va atasa si o copie dupa certificatul de inmatriculare !

Pe durata sezonului rece pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, cu gaze naturale, energie termică, energie electrica sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceaşi adresă, se situează sub:

- 615 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună si folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi;

Crititerii de eligibilitate:

1. Beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei familiile ori persoanele singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi, cu domiciliul sau, după caz, resedinţă în România*, stabilită în condiţiile legislaţiei române;

2. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadrează la punctul precedent, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de resedinţă a acestora;

3. Solicitantii si celelalte persoane cuprinse in cerere nu deţin bunuri mobile/imobile sau terenuri, aşa cum sunt prezentate ele în lista1de excluderi;

4. Solicitantii si celelalte persoane cuprinse in cerere nu deţin depozite bancare de peste 3000 lei;

5. Foloseşte ca modalitate de încălzire:

Energie termică din sistemul centralizat;

Energie electrica;

Gaze naturale;

Lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.

*Ajutorul de incalzire se acorda persoanelor cu domiciliul sau resedinta valabila in Floresti, judetul Cluj pe durata acordarii ajutorului ( noiembrie 2017 – martie 2018)

1 Anexa 3 din Hotararea 778/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

TERMENE SI PROCEDURI CERERILE SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ PENTRU TOATĂ PERIOADA RECE !

Cererile se pot depune dupa urmatorul program:
PROGRAM LUNI, MARTI, MIERCURI - 9.00-12.00 ; 13.00 -15.00.
JOI – 10.00-13.00; 15.00-17.00.
VINERI – 9.00-11.00

Formularele pot fi ridicate de la ghiseul din cadrul Primariei Spinuș sau pot fi accesate de pe site-ul http://www.primaria-spinus.ro

Modalitate de lucru:

1.Preluarea dosarelor – nu vor fi preluate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;

2.Procesarea dosarelor - se vor procesa electronic dosarele eligibile;

3.Stabilirea rezolutiei – în urma procesării se va stabili daca cererea intruneste conditiile necesare pentru aprobare sau respingere; in cazul aprobarii se stabileste procentul ori suma fixă de care beneficiază persoana singura ori familia;

4.Transmiterea dispoziţiilor – prin intermediul furnizorilor de servicii sau prin posta. Instituţia noastră va comunica beneficiarilor dispozitia de acordare sau, dupa caz, neacordare, modificare, respingere ori suspendare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei. 

Stabilirea dreptului de acordare se face o singura dată, pe întreaga perioadă a sezonul rece, după urmatoarele reguli:

a.începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b.începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a); c.începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Orice modificare se comunica printr-o noua cerere care va cuprinde in mod obligatoriu aceleasi acte ca si cererea initiala !

Bunuri imobile

1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

1. Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale şi/sau păsări

1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Mentiuni referitoare la locuinta:
- Locuinta este constructia edificata in conditiile legii*. O constructie edificata fara indeplinirea formalitatilor egale nu exista cu exceptia celor construite intr-o perioada greu de definit dar care figureaza in Registrul agricol si, mai mult  decat atat, pentru care s-au platit taxele si impozitele locale;
- Persoana sau familia care detine pe langa locuinta de domiciliu si o cota parte dintr-o alta cladire, exceptand anexele sau dependintele, nu poate beneficia de ajutor pentru încalzirea locuintei indiferent de marime cotei;
- Daca in aceasi locuinta/imobil locuiesc mai multe familii, fara contoare separate pentru energie termica, gaze naturale sau energie electrica la cordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei vor fi luate in considerare toate persoanele si veniturile realizate de acestea.
*Persoanele fara locuinta nu se incadreaza la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

Acte necesare pentru acordarea ajutorul de Urgenta

● 1 Dosar

Solicitarea scrisa pentru acordarea ajutorului de urgenta va fi insotita in functie de fiecare caz in parte de urmatoarele documente :

● Acte de identitate ale tuturor membrilor de familie,

● Certifivat de casatorie (copie),

● Certificat de deces (copie), se prezinta si in original,

● Dovezi de venit (adeverinte de salarizare, cupon de pensie, talon de alocatie, etc).

● Adeverinta eliberata de Administratia financiara din care sa rezulte ca aveti (sau nu aveti) venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, venituri din activitati agricole, venituri din premii si jocuri de noroc, venituri din transferul proprietatilor imobiliale din patrimonial personal, venituri din alte surse,

● Hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii,

● Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator,

● Certificat de incadrare intr-un grad de handicap, eliberat potrivit legii de catre Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti/copii, respectiv acte care atesta incadrarea in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere,

● Procesul verbal de constatare a incendiului / efectelor calamitatilor, eliberat de organele competente,

● Adeverinte de elev sau student, eliberate in luna curenta sau in luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenta, in adeverinta se va mentiona daca beneficiaza de bursa si cuantumul acesteia,

● Facturi fiscale insotite de chitante, in original, pe numele celui care face solicitarea, care sa reflecte cheltuielile de inmormantare.

● Acte medicale doveditoare ale starii de sanatate (bilete de internare-externare din spital, certificate de incadrare in grad de handicap, decizii asupra capacitatii de munca, retele sau tratamente prescrise de medic specialist, buletine de analize, scrisoare medicala eliberata de medical de specialitate, specificandu-se diagnosticul si tratamentul, medicamentul propus, etc).

● Orice acte care se considera a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgenta.

Alocatie de stat

● cerere tip – completata si semnata OBLIGATORIU de ambii parinti!
● certificat de casatorie- original si copie
● livret de familie actualizat -original si copie
● certificatul de nastere al copilului, - original si copie
● carte de identitate al parintilor- original si copie
● dosar plic
● declaratie tip, daca parintii nu sunt casatoriti
● extras de cont bancar, original, semnat si stampilat (pentru virarea banilor in cont)-pe numele titularului de cerere)

TOATE DOCUMENTELE SE PREZINTA SI IN ORIGINAL!

Alocatiilor de stat pentru copii nascuti in statele membre UE!
Pentru familiile care sunt sau au fost plecate intr-una din tarile UE se ataseaza la dosar si copii dupa actele de rezidenta din tarile respective, pentru toti membrii familiei ( ex. Carta D”Identita pentru Italia si Codice Fiscale, Certificado de Registro de Ciudadano de la Union pentru Spania)+ se completeaza si anexa cu informatii suplimentare UE !

● cerere tip – completata si semnata OBLIGATORIU de ambii parinti!+ Anexa UE (informaţii suplimentare)
● certificat de casatorie- original si copie
● livret de familie actualizat -original si copie
● certificatul de nastere al copilului, - original si copie
● carte de identitate al parintilor- original si copie
● dosar plic
● declaratie tip, daca parintii nu sunt casatoriti
● extras de cont bancar, original, semnat si stampilat (pentru virarea banilor in cont)-pe numele titularului de cerere)

TOATE DOCUMENTELE SE PREZINTA SI IN ORIGINAL!

Alocatiilor de stat pentru copii nascuti in statele membre UE!

Pentru familiile care sunt sau au fost plecate intr-una din tarile UE se ataseaza la dosar si copii dupa actele de rezidenta din tarile respective, pentru toti membrii familiei ( ex. Carta D”Identita pentru Italia si Codice Fiscale, Certificado de Registro de Ciudadano de la Union pentru Spania)+ se completeaza si anexa cu informatii suplimentare UE !
1. Anexa completa cu datele privind activitatea profesionala a parintilor in tara si in strainatate si data revenirii in tara in cazul in care familia s-a mutat definitiv inapoi in Romania;
2. Acte de rezidenta din strainatate si actele ce contin numarul de identificare din statul strain in copie certificata cu originalul pentru parintii si copii/declaratie notariala pentru fiecare parinte pentru cazul in care ambii sau unul dintre ei nu a locuit cu forme legale in strainatate si nu detine astfel de acte de rezidenta;

Suplimentar :
Pentru cazul in care familia a revenit in Romania si niciunul dintre parintii nu mai desfasoara activitati profesionale in strainatate:
3..Declaratie notariala a ambilor parinti cu precizarea datei intoarcerii definitive in Romania a familiei, precum si a datei incetarii activitatilor profesionale a ambilor parinti in strainatate;
Pentru cazul in care unul dintre parinti sau ambii parinti desfasoara activitati profesionale in Romania:
4. Contractele de munca sau adeverintele de la angajator cu precizarea datei angajarii pentru fiecare dintre parinti( in cazul succesiunii de contract de munca se vor atasa toate contractele/adeverintele doveditoare din perioada corespunzatoare dreptului la alocatia de stat pentru copii)
Pentru cazul in care ambii parinti desfasoara activitati profesionale intr-un stat membru UE sau cazul in care unul dintre parinti desfasoara activitati profesionale intr-un stat membru UE si celalat parinte nu desfasoara activitati profesionale nici in tara si nici in strainatate:
5.Documentul care atesta respingerea dreptului la alocatia de stat pentru copil in statul strain si motivul respingerii ( potrivit articolului 11 din Regulamentul Ce, NR 883/2004 regula de baza este ca dreptul la prestatii familiale se acorda in tatul in care parintii desfasoara activitati profesionale, ori se benefgicieaza de prestatii de somaj sau de pensii-de aceea parintii ar trebui sa solicit alocatiile din acest stat in primul rand si sa se adreseze statului roman in cazul respingerii dreptului lor in strainatate)
Pentru cazul in care familia a beneficiat de prestatii asimilate alocatiei de stat pentru copii in strainatate , insa platile au fost sistate intrucat dreptul la prrestatii a incetat:
6. Documentul care atesta incetarea dreptului la astfel de prestatii familiale cu data sistarii platilor mentionata.

Alocatie sustinere familie

● Cerere - declaratie pe propria raspundere tip pentru acordarea ASF ( dupa acte se completeaza se face o copie xerox)
● Acte doveditoare privind component familiei:

- B.I.-buletin de identitate/C.I. Carte deidentitate/C.I.P-carte de identitate provizoriepentru toti solicitantii

- Certificate de nastere ale copiilor si a parintilor

● Dupa caz:
- Certificat de casatorie
- Certificat de deces
- Persoanele care au copii rezultati din relatii de concubinaj si recunoscuti, trebuie sa prezinte hotararea judecatoreasca privind stabilirea domiciliului minorului si a pensiei de interetinere conform prevederilor Codului Familiei
- Sotii despartiti in fapt cu copii trebuie sa prezinte hotararea judecatoreasca privind stabilirea domiciliului minorului si a pensiei de intretinere conform prevederilor Codului Familiei
- In cazul divortului cu copii incredintati se va prezenta hotararea judecatoreasca privind pensia de intretinere
- Venituri din activitati independente
- Acolo unde s-a stabilit obligativitatea platii unei pensii de intretinere in urma divortului, se va prezenta hotararea judecatoreasca de divort , hotarare judecatoreasca privind pensia de intretinere,
● talonul sau extrasul de cont:pentru alocatia de stat, somaj, pensie de urmas, pensie.
- Livret de Familie
- Adeverinta de la scoala pentru copii de varsta scolara (din 6 in 6 luni) la final de semestru;
- Adeverinta de la lucru (o data la 3 luni retroactiv)/Adeverinta de la Administratia Finantelor Publice, din care sa rezulte daca  realizeaza venituri din activitati pe cont propriu;
- Adeverinta de la Registru Agricol (o data pe an )

Indemnizatie Crestere copil

Pentru persoanele care au realizat venituri din activitati independente, actele necesare intocmirii dosarului de indemnizatie pentru cresterea copilului sunt:

ACTE-INDEMNIZATIA DE CRESTERE A COPILULUI – PFA

1. CERERE TIP - completata si semnata OBLIGATORIU de ambii parinti!
2. ADEVERINTA DE VENIT (administratia finantelor publice)
3. Rezolutia prin care este suspendat/incetat PFA- ul, de la REGISTRUL COMERTULUI/FINANTE
4. Copie autorizatie PF/ Inscriere in Barou
5. Deciziile de impunere pe ultimele 12 luni din cele 24 de luni anterioare datei nasterii copilului (trebuie trecuta si data suspendarii/incetarii activitatii) (in original)
6. Suspendarea autorizatiei in vederea intrarii in concediul de crestere a copilului de la autoritatea emitenta + dovada suspendarii de la administratia financiara
7. Adeverinta CAS/CAA cu perioada concediului de maternitate sau dupa caz, cu neplata acestuia (original)
8. Adeverinta de la colegiul medicilor (pentru medici)
9. Copie buletine de identitate parinti
10. Copiile certificatelor de nastere ale tuturor copiilor+originale
11. Copie Certificat de casatorie, Copia livretului de familie actualizat
12. Dosar plic
13. Extras de cont (original), semnat si stampilat de banca (pe numele solicitantului)- optional, pt. virarea banilor in cont
14. C.U.I

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE INDEMNIZATIA DE CRESTERE A COPILULUI CU HANDICAP

1. CERERE TIP – completata si semnata OBLIGATORIU de ambii parinti!
2. Declaratie pe proprie raspundere ca dovada stagiului de cotizare se afla la vechiul dosar de indemnizatie
3. CEREREA pt. ANGAJATOR , de intrare in (sau prelungirea) concediul de crestere a copilului (COPIE)
4. DECIZIA angajatorului prin care se suspenda contractual de munca pe perioada concediului de ingrijire a copilului.(ORIGINAL SAU COPIE VIZIBILA)
5. in cazul in care contractual de munca a fost desfacut, se ataseaza decizia de desfacere a contractului de munca, precum si o declaratie pe proprie raspundere ca nu realizati venituri profesionale impozabile
6. Carti de identitate parinti (COPII) -2 exemplare
7. COPIE CERTIFICAT DE NASTERE AL
COPILULUI -2 exemplare + copiile certificatelor de nastere ale celorlalti copii
8. Copie certificate si hotarare de incadrare in grad de handicap -2 exemplare
9. Extras de cont (original), semnat si stampilat de banca (pe numele solicitantului)- optional, pt. virarea banilor in cont
10. CERTIFICAT DE CASATORIE /LIVRET DE FAMILIE
11. DOSAR PLIC

ATENTIE! Pentru indemnizatia de crestere a copilului cu handicap grav de la 3 la 7 ani, este necesara si de o adeverinta eliberata de Primaria Spinus din care sa rezulte ca persoana indreptatita nu beneficiaza de drepturile prevazute la art.42.alin 4 din L448.2006 ,
pt.aceasta trebuie depusa o cerere la registratura Primariei.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

● Pentru persoanele care au realizat venituri cu CONTRACT DE MUNCĂ actele necesare întocmirii dosarului

1. CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Adeverinţă tip angajator (ORIGINAL) - să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz)
3. Cererea către angajator, de intrare în concediul de creştere a copilului (COPIE)
4. Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (original sau copie vizibilă)
5. Dacă este cazul, se ataşează şi dovada încetării/suspendării altor contracte de muncă existente pe perioada celor 24 luni anterioare naşterii copilului, precum şi adeverinţă tip completată de către acei angajatori
6. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor
7. Copii cărţi de identitate parinţi
8. Extras de cont (ORIGINAL), semnat şi stampilat de bancă (pe numele solicitantului)– este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate
9. Copie certificat de căsătorie- Copie livret de familie actualizat– pentru persoanele care au livret
10. Ancheta sociala, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi, iar solicitantul este tatal copilului

Notă: Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia şi să poarte ştampila societăţii. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond.
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţiede stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora.

ACTE - INDEMNIZATIA DE CRESTERE A COPILULUI (Pt. Studenti/elevi)

● Pentru persoanele care 12 luni anterioare nasterii au fost elevi/studenti/masteranzi/doctoranzi, actele necesare intocmirii dosarului de indemnizatie pentru cresterea copilului sunt:

1. CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Copie certificate de casatorie
3. Copie livret familie actualizat (daca parintii sunt casatoriti)
4. Certificatul de nastere al copilului, original si copie
5. Buletinele de identitate ale parintilor - copie
6. dosar plic
7. Extras de cont (original), semnat si stampilat de banca (pe numele solicitantului)-pt. virarea banilor in cont
8. Adeverinta de la facultate, pt. anii universitari/scolari 20…./20….. respectiv 20.…/20…., cum ca beneficiarul este/a fost student/a la zi si ambii ani i-a frecventat fara intrerupere (adica 12 luni anterioare nasterii copilului)- 2 exemplare in original
9. Declaratie pe proprie raspundere,a solicitantului ca la data solicitarii indemnizatiei nu realizeaza venituri profesionale impozabile

! TOATE DOCUMENTELE SE PREZINTA SI IN ORIGINAL !

!!!! Va rugam ca adeverintele de elev/student sa contina CNP-ul beneficiarului, numele si prenumele decanului, directorului, secretarului; se elibereaza pentru a-i servi la AJPIS

Pentru doctoranzi, se va elibera si adeverinta emisa de facultate, cu cuantumul lunar net al bursei de doctorat.
Atentie! In cazul in care drepturile mai sus mentionate sunt solicitate de catre tatal copilului, este necesara si:
- o adeverinta de la locul de munca al mamei cu perioada concediului de maternitate (pre si postnatal), daca aceasta este salariata
- daca mama copilului realizeaza venituri din activitati independente, se va aduce o adeverinta eliberata de catre CAS cu plata ori neplata concediului de maternitate (pre si postnatal)
- declaratie pe proprie raspundere (tip) in cazul in care mama copilului nu este indreptatita la concediu de maternitate (pre si postnatal).

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE STIMULENT de INSERTIE

pentru persoanele care se afla in concediu de crestere a copilului si doresc reluarea activitatii inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap:

1. CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Adeverinţă tip angajator (ORIGINAL) - să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz).

● Dacă vă reluaţi activitatea la acelaşi angajator:

3. Copia cererii către angajator , de reluare a activităţii, în care să fie specificată data;
4. Decizia angajatorului prin care este de acord cu întoarcerea la locul de muncă. (se prezinta in ORIGINAL si in COPIE VIZIBILĂ)

● Dacă vă reluaţi activitatea la alt loc de muncă:

5. Dacă nu vă reluaţi activitatea în acelaşi loc de muncă, se ataşează şi dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creştere a copilului, precum şi copia noului contract de muncă, înregistrat în REVISAL;
6. Copii cărţi de identitate părinţi;
7.Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor
8. Extras de cont (ORIGINAL), semnat şi stampilat de bancă (pe numele solicitantului) –este opţional, pt. virarea banilor în cont ;
9. Copie certificat de căsătorie si copie livret de familie actualizat– pentru persoanele care detin livret.

DOSAR PLIC

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/, vă rugăm să prezentaţi şi ORIGINALELE acestora!

Atenţie!
Pentru persoanele care solicită obţinerea stimulentului imediat după finalizarea Concediului postnatal, se completează adeverinţa tip emisă de angajator. Pentru persoanele care îşi reiau activitatea înainte de expirarea concediului de creştere a copilului, se  completează declaraţia referitoare la dovada stagiului de cotizare.
Persoanele care îşi reiau activitate cu cel puţin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de stimulentul de inserţie până la 3, respectiv până la 4 ani.
În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 2, 3 şi 4 se înlocuiesc cu următoarele acte:
1. copie autorizaţie
2. decizii de impunere pt. anul anterior naşterii copilului/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la
dosarul de indemnizaţie
3. dovada reluării activităţii

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE STIMULENT DE INSERTIE PENTRU TATAL COPILULUI

 1. CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
 2. Adeverinţă angajator (tip);
 3. Adeverinţă de la locul de muncă din care rezultă data angajării şi că la data solicitării stimulentului, tatăl realizează venituri supuse impozitului pe venit (dovadă că nu întrerupe activitatea, ci o continuă) – nu este tipizată, însă se redactează de către angajator şi trebuie să conţină aceste informaţii;
 4. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor
 5. Copii cărţi de identitate părinţi
 6. Declaraţie tip - în cazul în care mama copilului nu a beneficiat de concediu de maternitate, ori după caz, adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada în care doamna a beneficiat de concediu de maternitate şi data reluării activităţii
 7. Copia certificatului de căsătorie, si copia a livretului de familie actualizat pentru persoanele care au livret de familie
 8. Extras de cont (ORIGINAL), semnat şi stampilat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate
 9. În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială
 10. Dosar plic

 

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent, vă rugăm să prezentaţi şi ORIGINALELE acestora.

Protectia copilului

1. Copie dupa cartea de identitate a parintelui care pleaca in strainatate;
2. Copie dupa certificcatul de nastere/cartea de identitate a copilului/copiilor care raman in tara;
3. Copie dupa cartea de identitate a persoanei care va intretine copilul/copiii;
4. Cazier judiciar pentru toti membrii adulti ai familiei;
5. Adeverinta medicala pentru toti membrii familiei;
6. Contract de munca pentru parintele care pleaca.

Stimulent educational

1. CERERE TIP - completata si semnata OBLIGATORIU de ambii parinti
2. ADEVERINTA DE VENIT – cu venitul anterior depunerii cererii ( pe ultimele trei luni )/ Adeverinta de la Administratia Finantelor Publice, din care sa rezulte daca realizeaza venituri din activitati /mandate postale de plata/ extrase de cont/ decizii ori dispozitii de stabilire a drepturilor/etc
3. ADEVERINTA GRADINITA- din care sa rezulte ca minorul este inscris la gradinita
4. Carti de identitate parinti copie + originale
5. Certificate de nastere ale tuturor copiilor copie + originale
6. Certificat de casatorie copie + original
7. Livret de familie copie
8. Hotarare judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii
9. Hotarare judecatoreasca dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului,
10.Hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei,
11.Hotarare judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventive pe operioada mai mare de 30 zile.

Venit minim garantat

 • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social (dupa ce se completeaza se face o copie xerox)
 • Acte doveditoare privind componenţa familiei: B.I. - buletin identitate / C.I. - carte de identitate / C.I.P - carte de identitate provizorie pentru toţi solicitanţii, Certificate de naştere ale copiilor;După caz:
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat deces;
 • Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere primită de la DGMSS – Oficiul Asistenţă Socială Municipiul Oradea.
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere + talon + adeverinţă salariu însoţitor; ● Actul doveditor privind proprietatea, contract de inchiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
 • Persoanele care au copii rezultaţi din relaţii de concubinaj şi recunoscuţi trebuie să prezinte hotărârea judecătoreasca privind stabilirea domiciliului minorului şi a pensiei de întreţinere conform prevederilor Codului Familiei;
 • Venituri din activitati independente;
 • Sotii despartiti in fapt cu copii trebuie sa prezinte hotararea judecatoreasca privind stabilirea domiciliului minorului si a pensiei de intretinere conform prevederilor Codului Familiei;
 • In cazul divortului cu copii incredintati se va prezenta hotararea judecatoreasca privind pensia de intreţinere;
 • Pentru a demonstra modul de gospodărire trebuie să prezinte declaratie notarială din care să rezulte acest lucru;
 • Adeverinte de la AJOFM Cluj str. George Cosbuc nr. 2 la 6 luni !!!
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice  din care să rezulte dacă realizează venituri din activităti pe cont propriu ( o data la 6 luni )
 • Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Spinus – o data pe an
 • În cazul persoanelor singure/familiilor cu resedinţa in Comuna Spinus, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
 • Acolo unde s-a stabilit obligativitatea plăţii unei pensii de întretinere în urma divorţului, se va prezenta hotărâre judecătorească de divorţ, hotărâre judecătorească privind pensia de întretinere, talonul sau mandatul poştal;
 • Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
 • În cazul copiilor de vârstă şcolară care nu urmează o formă de învaţământ organizată, potrivit legii, se va prezenta declaraţie notarială;
 • Talon somaj;
 • Talon sau extras de cont pentru alocaţie de stat şi alocatie de sustinere pentru copiiLivret de familie completat la zi;
 • Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă beneficiază de alocaţie de stat si bursa (cuantumul);
 • Talon pensie + Decizie pensie;
 • Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate); adeverinta de la medicul specialist valabila 3 luni, adeverinta de la medicul de familie valabile 14 zile
 • În cazul femeilor peste 60 ani si bărbaţii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declaraţie notarială din care să rezulte aceasta;
 • Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinti decedaţi;
 • În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social;
 • În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară
 • In cazul persoanelor care doresc ca banii cuveniti sa intre in cont personal se va atasa un extras de cont
 • Pentru persoanele aflate in detentie se depune o adeverinta eliberata de Penitenciarul unde se afla inchisa persoana in cauza
 • Pentru persoanele care nu sunt casatorite si au copii iar tatal sau mama copilului nu locuieste la aceeasi adresa cu titularul dosarului se aduce o declaratie notariala !!!! Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar,actiuni sau lucrari de interes local.
TOP